Персонални средства
Вие сте тук: Начало
Действия към документ

Катедра Атомна Физика

Последна промяна 12 януари 2009, 11:23

Софийски Университет
Физически Факултет
Катедра "Атомна Физика"
Бул. "Джеймс Баучър", 5
1164 София, България

тел: (02) 8161264; факс: (02) 8622546

Катедрата отговаря за воденето на общофакултетските курсове по Атомна физика и взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото и Физика на атомното ядро и елементарните частици, както и на Практикумите по  Атомна физика и взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото и Физика на атомното ядро и елементарните частици. Тези курсове и практикуми са част от обучението по Обща физика на студентите-бакалаври от всички специалности на Физическия факултет.

Заедно с това катедрата предлага специализиращи курсове на бакалавърско и магистърско ниво по физика на елементарните частици, експериментална ядрена физика, структура на атомното ядро и ядрена спектроскопия, дозиметрия, лъчезащита и радиоекология, приложение на Монте Карло методи за изследване свойствата на моделни физични системи в различни области на физиката, ядрена електроника, Мьосбауерова спектроскопия,  биофизика и медицинска физика.

Списък на курсовете и програмите за бакалаври  можете да намерите в раздел Учебни планове и програми.   Тези курсове могат да бъдат групирани в няколко бакалавърски "пътечки" за специализиращо образование:

  • Ядрена физика;
  • Физика на елементарните частици;
  • Дозиметрия и лъчезащита;
  • Изчислителна физика;
  • Медицинска физика

Повече информация за тези пътечки можете да намерите тук.

Катедрата води обучението в магистърската програма по Физика на ядрото и елементарните частици, осигурява голяма част от обучението в магистърската програма по  Медицинска физика, като участва и в други програми.

Научните изследвания в катедрата са съсредоточени в горните направления, като най-добра представа за тях може да се получи от страниците на научните групи в катедрата.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System