Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 332
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет 332

What Convention
When 19 дек 2013
from 11:15 to 13:35
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 18 декември 2013, 19:05

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Приемане на атестации на докторанти:  Атестация на Ст, Кисьов 1; Атестация на Д. Димитров 2Атестация на Г. Герганов 3– атестациите са публикувани на страницата на катедрата, в раздел „събития” – „катедрен съвет” – „материали към КС” – „към КС 332”. Последната атестация ще бъде публикувана в петък, 13.12.2013 г.

2.    Възлагане на четене на лекции на нехабилитирани преподаватели. Постъпилите заявки са публикувани на страницата на катедрата, в раздел „събития” – „катедрен съвет” – „материали към КС” – „към КС 332”;

Нови предложения се приемат до вторник, 17 часа.

3.     Атестации на преподаватели. Индивидуалните отчети на преподавателите са публикувани на страницата на катедрата, в раздел „събития” – „катедрен съвет” – „материали към КС” – „към КС 332”; Непредадени атестации да се предадат най-късно до вторник, 17.12.2013 г. Инд. отчет на доц. д-р Л. Литов. Инд. отчет на гл. ас. д-р Ст. Писов

4.    Предвеарително обсъждане за откриване на процедура

за защита на дисертационен труд за получаване на научната степен “доктор на науките” от доц. д-р В. Русанов;

5.    Приемане на статии и рецензии за Годишника на СУ. Статиите и рецензиите са публикувани на страницата на катедрата, в раздел „събития” – „катедрен съвет” – „материали към КС” – „към КС 332”:


ХОЛЕСТЕРОЛЪТ - ДВУЛИКИЯТ ЯНУС НА EUKARYA


ХОЛЕСТЕРОЛЪТ - ДВУЛИКИЯТ ЯНУС НА EUKARYA - рецензия


ВЛИЯНИЕ НА ЙОНИЗИРАЩО ГАМА ЛЪЧЕНИЕ ВЪРХУ ДЕЙСТВИЕТО НА ФЕРИТИНА


ВЛИЯНИЕ НА ЙОНИЗИРАЩО ГАМА ЛЪЧЕНИЕ ВЪРХУ ДЕЙСТВИЕТО НА ФЕРИТИНА - рецензия


АМПЕРОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА КИСЛОРОДА В ТЕЧНИ И ГАЗОВИ ФАЗИ. ПРИЛОЖЕНИЯ В БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА


АМПЕРОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА КИСЛОРОДА В ТЕЧНИ И ГАЗОВИ ФАЗИ. ПРИЛОЖЕНИЯ В БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА - рецензия


ЕЛЕКТРО-ОПТИКА НА КОЛОИД / ПОЛИМЕРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛИРАН ПРЕНОС НА ЛЕКАРСТВА


ЕЛЕКТРО-ОПТИКА НА КОЛОИД / ПОЛИМЕРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛИРАН ПРЕНОС НА ЛЕКАРСТВА - рецензия

6.    Съобщения и разни:

-         резултати от кандидатдокторантските изпити. На страницата на катедрата, в раздел „събития” – „катедрен съвет” – „материали към КС” – „към КС 332” са публикувани докладите за зачисляване. Доклад от доц. д-р Л. Литов. Доклад от доц. дфзн Г. Райновски.

7. Предварителна защита на дисертационен труд от редовния докторант в катедрата Румяна Хаджийска за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд и авторефератът са публикувани на страницата на катедрата, в раздел „събития” – „катедрен съвет” – „материали към КС” – „към КС 332”.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System