Personal tools
You are here: Home проф. дфн Ана Пройкова
Document Actions

проф. дфн Ана Пройкова

Up one level
С развитието на изчислителната техника и дискретната математика, през последните 20-25 год. се оформи ново направление във физиката: Изчислителната физика (Computational physics). Първоначално се разглеждаше като поддял както на теоретичната, така и на експерименталната физика, но с времето зае самостоятелно място като подход за изучаване на природата. По своето определение, Изчислителната физика е наука, в която се моделират физическите процеси на базата на съществуващите теории, а решаването на моделите се извършва с помощта на числени и аналитични методи. Развити бяха специализирани методи за пресмятане в различните дялове на физиката: физика на високите енергии (физика на ядрото и елементарните частици), физика на ниските енергии (наноструктури, медицинска физика, биофизика и информатика), астрофизика (звездна астрофизика, космология, относителност), атомна и молекулна физика (кондензация по Бозе-Айнщайн, взаимодействия с фотони и интезивни външни полета) . Ето защо, познания в областта на моделирането и числените методи станаха толкова необходими, колкото и тези, нужни за работа в теоретичната и експерименталната физика.
COST — last modified 5 декември 2006, 19:07
Cooperation of Science and Technology
Семинар — last modified 22 февруари 2007, 18:22
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System